Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen de Klant en Groei tot stand te komen overeenkomst(en).
 2. De overeenkomst wordt door beide partijen uitsluitend gesloten in de uitoefening van diens beroep of bedrijf.
 3. In dit document is ervoor gekozen om voor het bezittelijk voornaamwoord van de Klant het woord ‘haar’ te gebruiken. De bepalingen in dit document zijn van gelijke toepassing op mannelijke Klanten.
 4. Wijzigingen en aanvullingen op deze overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.
 5. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd.
 6. De overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke bevestiging door Groei.

Artikel 2: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Groei zal haar prestaties naar beste vermogen uitvoeren, en staat niet in voor het bereiken van een bepaald resultaat bij de Klant.
 2. De Klant is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door haar genomen beslissingen omtrent de mate waarin deze zich op de door Groei verrichte prestaties baseert, evenals voor het gebruik en de implementatie van deze prestaties.
 3. De Klant staat in voor tijdige en volledige verstrekking van alle voor de overeenkomst relevante informatie.
 4. Groei is gerechtigd om de inhoud, de planning, de plaats en tijd van (onderdelen van) haar prestaties te wijzigen. Groei zal de Klant hierover informeren.
 5. Groei is gerechtigd om (delen van) de overeenkomst door derden te laten uitvoeren.
 6. Individuele afspraken kunnen tot vijf (5) werkdagen voor de geplande datum schriftelijk worden afgezegd. Er wordt een nieuwe afspraak gepland. Voor afspraken die binnen voornoemde termijn worden afgezegd door de Klant, is Groei gerechtigd om voor de nieuwe afspraak een factuur te sturen.
 7. Gemiste afspraken en groepsbijeenkomsten kunnen niet worden ingehaald, en laten de betalingsverplichtingen van de Klant onverlet.
 8. De onderdelen van een Groeiprogramma kunnen uitsluitend worden doorlopen binnen de daarvoor aangegeven periode.
 9. De reis- en verblijfkosten en overige kosten die de Klant maakt in het kader van de overeenkomst zijn niet opgenomen in de prijs en zijn voor eigen rekening.
 10. Klachten dienen binnen 10 werkdagen na (het deel van) de prestatie waarop de klacht betrekking heeft, schriftelijk aan Groei te worden gemeld. Het melden van klachten schort de betalingsverplichting van de Klant niet op.

Artikel 3: Vertrouwelijkheid

 1. Groei verplicht zich tot strikte geheimhouding van door of namens de Klant verstrekte vertrouwelijke informatie.
 2. De geheimhoudingsverplichting van lid 1 geldt niet indien Groei verplicht is tot openbaarmaking op grond van de wet of een uitspraak van een rechter of overheidsorgaan.

Artikel 4: Intellectuele eigendomsrechten

 1. Groei behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor op de door haar ontwikkelde werkzaamheden, programma’s en op alle producten die in het kader van een overeenkomst aan de Klant wordt verstrekt, zoals boeken, materialen, readers, checklists, e-books, brochures, tenzij er een andere rechtgevende op het werk staat vermeld.
 2. De door Groei geleverde informatie en producten zijn uitsluitend verstrekt om door de Klant zelf te worden gebruikt voor het doel waarvoor het is verstrekt.
  De Klant is niet gerechtigd om buiten dit doel (delen van) de geleverde informatie en producten te wijzigen, te openbaren, verveelvoudigen, of derden kennis ervan te laten nemen, al dan niet tegen betaling.
 3. In geval van naamsvermelding van Groei of van derden op geleverde producten, dient de Klant deze naamsvermelding ongewijzigd te handhaven.
 4. De bepalingen uit dit artikel 4 blijven geldig na afloop van de overeenkomst.

Artikel 5: Betaling

 1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW.
 2. De verschuldigde bedragen dienen uiterlijk op de overeengekomen betaaldata danwel binnen de overeengekomen betaaltermijn te staan bijgeschreven op de bankrekening van Groei.
 3. Indien vooruitbetaling is overeengekomen, zal levering door Groei pas plaatsvinden na ontvangst van het volledige bedrag.
 4. Facturen worden elektronisch verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres.
 5. Indien op enig moment de Klant niet aan haar betalingsverplichting voldoet, is Groei gerechtigd haar prestaties op te schorten tot zij de overeengekomen betaling volledig heeft ontvangen.
 6. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 7. Indien de Klant niet uiterlijk op de overeengekomen betaaldata danwel binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is Groei gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd haar overige rechten, de Klant de wettelijke handelsrente in rekening te brengen vanaf de vervaldag tot de dag der algehele voldoening.
 8. In redelijkheid gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten die Groei maakt als gevolg van de niet-nakoming door de Klant, komen voor rekening van de Klant. Deze kosten zijn vastgesteld op 15% van de openstaande vordering, met een minimum van Euro 40.

Artikel 6: Voortijdige beëindiging van de overeenkomst

 1. Groei heeft het recht om de overeenkomst op ieder moment om haar moverende redenen te annuleren. De toekomstige betalingsverplichtingen van de Klant komen dan te vervallen, en de Klant heeft recht op restitutie van reeds betaalde prestaties naar rato van de nog niet door Groei geleverde prestaties. De Klant heeft geen recht op verdere schadevergoeding.
 2. In geval van tijdelijke of blijvende overmacht van Groei, waaronder mede wordt verstaan ziekte, overlijden, tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, computerstoring of -uitval, internetstoring of -uitval, telefoonstoring of -uitval, of plotselinge uitval van een locatie, is Groei gerechtigd de overeenkomst te beëindigen danwel haar prestaties op te schorten, zonder dat de Klant uit dien hoofde enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. Indien Groei op grond van overmacht de overeenkomst beëindigt, houdt Groei het recht op vergoeding van alle prestaties die zij heeft verricht voordat er sprake was van overmacht.
 3. Aan beide partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding slechts toe indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in een wezenlijke verplichting uit hoofde van de overeenkomst en de andere partij ter zake van die verplichting in verzuim is. Partijen hebben het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surséance van de andere partij.
 4. De overeenkomst eindigt van rechtswege bij het overlijden van de Klant.
 5. De Klant is gerechtigd de overeenkomst voortijdig schriftelijk op te zeggen.
 6. Indien de Klant de overeenkomst voortijdig beëindigt, geeft dit de Klant geen recht op restitutie van reeds verrichte betalingen en ontslaat dit de Klant niet van diens overige betalingsverplichtingen. Deze verplichtingen van de Klant worden op het moment van beëindiging van de overeenkomst direct en volledig opeisbaar.
 7. Bij een Groeiprogramma geldt het vorige lid niet indien de Klant in de periode tussen diens aanmelding tot en met de eerste dag van de eerste groepsbijeenkomst aangeeft te willen stoppen met verdere deelname. De Klant dient terstond haar materialen te retourneren. Na ontvangst van de materialen en de schriftelijke bevestiging van de opzegging, zal Groei zo spoedig mogelijk het vooruitbetaalde bedrag restitueren, verminderd met het niet-restitueerbare bedrag, zoals vermeld in de overeenkomst. Na afloop van voornoemde periode geldt het bepaalde in lid 6 onverkort.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. Groei is slechts aansprakelijk indien de Klant aantoont dat zij schade heeft geleden door een wezenlijke fout van Groei.
 2. De aansprakelijkheid van Groei is beperkt tot een bedrag gelijk aan één (1) maal de in de overeenkomst vernoemde prijs van de prestatie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. Groei is uitsluitend gehouden tot vergoeding van directe schade. Aansprakelijkheid van Groei voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is uitgesloten.
 4. Buiten de in voorgaande artikelen genoemde gevallen rust op Groei geen enkele verplichting tot schadevergoeding.
 5. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.
 6. Groei zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Groei is niet aansprakelijk voor de fouten en/of tekortkomingen van deze derden, tenzij ze onder leiding en verantwoordelijkheid van Groei werken
 7. Derden die door Groei worden ingeschakeld voor de uitvoering van een overeenkomst, kunnen zich jegens de Klant beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen, als waren zij zelf partij bij die overeenkomst.
 8. De Klant vrijwaart Groei ter zake van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de tussen Groei en de Klant gesloten overeenkomst, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Groei. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (proces)kosten die Groei in verband met een dergelijke aanspraak maakt.

Artikel 8: Overige bepalingen

 1. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die uit deze rechtsbetrekking voortvloeien, worden uitsluitend beslist door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Groei is gevestigd.
 3. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden buiten toepassing wordt verklaard, zullen partijen een bepaling opstellen die dezelfde strekking heeft als de buiten toepassing verklaarde bepaling.
 4. Indien Groei op enig moment afstand doet van een of meerdere rechten die haar uit hoofde van deze algemene voorwaarden toekomt/en, wordt deze afstand slechts éénmalig verleend. In volgende situaties en overeenkomsten gelden deze algemene voorwaarden onverkort en volledig, tenzij alsdan tussen partijen andere afspraken worden overeengekomen.
 5. Groei is gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Groei zal de Klant hierover informeren.